Projekt  Mickiewicz zawodowo jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja

Numer i nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Numer i nazwa Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy konkursy horyzontalne

Nazwa priorytetu inwestycyjnego: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Główny cel projektu: Podniesienie efektywności kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu w obszarze zawodów: technik ekonomista i technik informatyk, poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe, organizację staży uczniowskich u pracodawców, kursów, szkoleń, obozów językowych, a także pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych do 30.XI.2020 roku.

Wnioskodawca: Powiat Lubański

Realizatorzy projektu:

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

Termin realizacji: - 03.12.2018 – 30.11.2020

Budżet projektu: 1 114 678,80 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 057 078,80 zł,
- wkład własny Powiatu Lubańskiego: 57600 zł.

Grupa docelowa:
1. 80 uczniów i uczennic technikum w zawodach: technik informatyk, i technik ekonomista w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Adama Mickiewicza w Lubaniu.
2. 6 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicz Lubaniu

Krótki opis projektu:

Projekt Mickiewicz zawodowo – adresowany jest do 80 uczniów i uczennic, 6 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych z Technikum w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. Jego założenia są oparte na organizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów. Jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb edukacyjnych tych szkół, ich uczniów i nauczycieli

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w:

  • 70 stażach u przedsiębiorców.
  • 2 obozach językowych branżowych.
  • Kursie prawa jazdy kat. B.
  • Szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe - kurs obsługi programów komputerowych z praktycznym zastosowaniem w pracy zawodowej (Linux, Excel, Rachmistrz, Rewizor)
  • Kursie grafiki komputerowej.
  • Cyklu wyjazdów na wyższe uczelnie - wykłady prowadzone przez pracowników naukowych: Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego
  • Warsztatach rozwijających kompetencje miękkie m.in.: komunikację, empatię, umiejętność negocjacji, pracę w zespole.

Ponadto zaplanowano stypendia dla 8 uczniów szczególnie uzdolnionych w przedmiotach zawodowych. Staże zostaną poprzedzone 5-godz. konsultacjami edukacyjnymi dla każdego ucznia.

W ramach projektu zgodnie z diagnozą nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych wezmą udział w:

  • Lokalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń.
  • Powiatowych Debatach Zawodowych z udziałem przedstawicieli rynku pracy i przedsiębiorców.
  • 4 szkolenia z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego, rynku pracy i rozwijania kompetencji kluczowych, negocjacji i pracy w zespole.
  • Kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli - grafika komputerowa, kurs administrowania Linuxem, nauka programowania PHP.
  • Specjalistycznych szkoleniach z zakresu programów użytkowych typu Rachmistrz, INSERT, Rewizor, Gratyfikator.

Dodatkowo zostanie utworzona Biblioteczka nauczyciela zawodowca wyposażona w aktualny księgozbiór na rzecz nauczycieli w czytelni biblioteki pedagogicznej w PCE.

Zaplanowano doposażenie bazy Technikum w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne m.in. 36 zestawów komputerów, komputer serwer, skanery 3D, drukarkę kolorową, tablice multimedialne a także wiele innych pomocy na potrzeby zajęć dydaktycznych które umożliwią stałe podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli przyczyniając się do zwiększania efektywności kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim.

Dzięki realizacji projektu wnioskodawca chciałby doprowadzić do wyraźnego wzrostu zatrudnienia absolwentów lubańskich szkół zawodowych. Ponadto realizacja działań projektowych przyczyni się do zwiększenia zarówno wiedzy, jak i umiejętności odnajdywania się absolwenta na rynku pracy. Zdobyte dzięki udziałowi w projekcie kompetencje spowodują zarówno wzrost konkurencyjności ucznia, zwiększą jego/jej pewności siebie, kreatywność, co także przyczynią się do skuteczniejszego znalezienia pracy.

Korzyści dla uczniów i uczennic:

  1. Nabycie praktycznych umiejętności zawodowych.
  2. Lepsze poznanie środowiska pracy w warunkach rzeczywistych.
  3. Podnoszenie kompetencji w zakresie umiejętności oczekiwanych przez pracodawców.
  4. Możliwość wzięcia udziału w 70 stażach w przedsiębiorców.
  5. Udział obozach językowych z modułem branżowym w formie szkolenia ułatwiające podjęcie pracy zawodowej.
  6. Uczestnictwo w cyklu wykładów naukowych prowadzonych przez wykwalifikowanych pracowników Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego.
  7. Możliwość wzięcia udziału w kursie prawa jazdy kat. B.
Korzyści dla nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych:
  1. Wzięcie udziału w lokalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń.
  2. Udział w szkoleniach z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego i rynku pracy.
  3. Podniesienie kompetencji zawodowych.
  4. Korzystanie z zasobów biblioteczki nauczyciela zawodowca- poszerzonej o aktualny księgozbiór.
  5. Ukończenie kursów językowych a także specjalistyczne szkolenia z zakresu programów użytkowych typu Rachmistrz, Rewizor, Gratyfikant, Insert
  6. Możliwość lepszego przygotowania uczniów do podjęcia zatrudnienia.
  7. Możliwość korzystania z nowocześnie wyposażonej pracowni dydaktycznej.
Korzyści dla szkoły:
  1. Promocja szkoły w regionie.
  2. Uczniowie lepiej przygotowani do podjęcia zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
  3. Poprawa warunków pracy dydaktycznej dzięki udziałowi nauczycieli przedmiotów zawodowych w cyklu profesjonalnych szkoleń oraz doposażeniu pracowni w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny.

Dodatkową korzyścią dzięki realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków unijnych jest promocja Szkoły i Powiatowego Centrum Edukacyjnego w środowisku, regionie i kraju.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Aleja Kombatantów 2
59-800 Lubań

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 PCE Lubań

Kontakt do biura projektu:
tel. +48 756455349
e-mail: pceluban.mz@gmail.com